Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, Denis Ducarme (MR) wil tegen het einde van de legislatuur vaderschapsverlof invoeren voor zelfstandige vaders. De vader die zijn activiteit volledig of gedeeltelijk onderbreekt voor de geboorte van zijn kind, moet kunnen genieten van een betaald verlof. Dat staat te lezen in zijn beleidsnota die woensdag wordt voorgesteld in het parlement. CD&V-Kamerlid Griet Smaers ondersteunt het initiatief. “Voor CD&V telt élke vader, los van welk statuut je hebt. De nieuwe wettelijke regeling zal bijdragen tot meer levenskwaliteit van zelfstandige vaders en meeouders.”, aldus Smaers. Om de combinatie van een eigen zaak met het vaderschap aan te moedigen en te waarderen diende het Kamerlid eerder een wetsvoorstel in dat voorziet in een facultatief geboorteverlof of desgewenst geboortehulp.

Bij de geboorte van hun kind hebben mannelijke vaders en meeouders die als werknemer tewerkgesteld zijn het recht om binnen de vier maanden tien dagen van hun werk afwezig te zijn voor de zorg van hun pasgeboren kind(eren). Het vaderschaps- of geboorteverlof is bezoldigd. “Dit bestaat in het sociaal statuut van zelfstandigen tot op heden niet. Terwijl we op vele fronten de vaak onlogische verschillen tussen de stelsels wegwerken, gebeurde dat nog niet op vlak van het vaderschap.”, legt Smaers uit. “Wij vinden dat ook zelfstandige vaders en meeouders het recht moeten kunnen hebben op extra tijd die ze willen besteden aan hun pasgeboren kind en aan ondersteuning in het huishouden. Dit zou bovendien niet tot té zware financiële gevolgen mogen leiden die kunnen ontstaan door het tijdelijk terugschroeven van hun zelfstandige activiteit.”, aldus Smaers. 

Wat de duur betreft, zijn er volgens de minister nog meerdere mogelijkheden, maar het systeem zal zeker flexibel moeten zijn: we leggen een zelfstandige vader niet op om in één keer al zijn vaderschapsverlofdagen op te nemen, staat nog te lezen in de beleidsnota. 

De CD&V-politica werkte een wetsvoorstel uit dat als basis kan dienen voor een nieuw wetgevend kader en kan tegemoet komen aan de terechte verzuchtingen van zelfstandigen. Haar wetsvoorstel berust op twee luiken. Enerzijds kan de mannelijke zelfstandige of meeouder een geboorteverlof van tien dagen opnemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling van de partner. Hiervoor kan men een uitkering bekomen die even hoog ligt als de moederschapsuitkering bij moederschapsrust, ofwel € 79 euro per dag. Anderzijds kan de zelfstandige die geen beroep wenst te doen op het geboorteverlof, bijvoorbeeld omdat hij zijn zaak niet zo lang kan sluiten, kiezen om 15 gratis dienstencheques aan te vragen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. De tweede optie volgt dezelfde redenering als bij de moederschapshulp, waarbij moeders die een zelfstandige activiteit beoefenen recht hebben op 105 dienstencheques.”, legt Smaers uit. Men kan slechts één van beide opties kiezen. “Dit stelsel heeft als doel de vader te faciliteren in de tijd die hij kan spenderen met zijn kleine spuit. Ofwel krijgt hij een uitkering die een eventueel inkomensverlies opvangt. Ofwel, als hij écht geen volle dagen verlof kan opnemen, wordt er voorzien in ondersteuning van huishoudelijke taken zodat er meer tijd overblijft voor de opbouw van de band tussen vader en kind.”, licht Smaers toe.