Versterken van kwetsbare mensen. Ook dat is de weg vooruit!

30-01-2018

In het nieuw sociaal effectenrapport Geel worden hefbomen gegeven om nog meer werk te maken van inclusie en versterking van kwetsbare Gelenaren.

In overleg en dialoog met heel wat partners en kwetsbare Gelenaars werd een update gemaakt van de situatie van kwetsbare Gelenaren en werden aanbevelingen geformuleerd voor het sociaal beleid.  De bevraging spitste zich toe op 7 belangrijke thema’s: wonen, gezondheid, inkomen, onderwijs, werk, maatschappelijke dienstverlening en samen-leven. 

In het rapport zijn talrijke cijfers opgenomen om de belangrijkste trends in kaart te brengen.  Zo wordt vast gesteld dat het aandeel alleenstaanden en alleenstaande ouders sneller stijgt dan de Geelse bevolking.  Het aandeel geboorten in een kansarm gezin komt op 11,3% te liggen, wat gelijk is aan het niveau in vergelijkbare steden in Vlaanderen.  Het aantal leefloners stijgt licht en volgt daarmee ook de trend in Vlaanderen.  Opvallend is een relatief hoog aandeel jongeren in de leefloners (38 per 1000 inwoners).  Het aantal houders van een vrijetijdspas, waarmee mensen uit kwetsbare groepen tegen korting kunnen deelnemen aan activiteiten en evenementen is behoorlijk gestegen maar dit kan ook te maken hebben met de groeiende bekendheid en succes van deze formule.

Een belangrijk onderdeel van het Sociaal Effectenrapport zijn de aanbevelingen voor het beleid rond elk van de 7 voornoemde thema’s. CD&V Geel wil de handschoen opnemen en verder werk maken van een sterk sociaal beleid voor een warm Geel.

“Het rapport is een mooi werkstuk geworden met dank aan iedereen die eraan heeft mee geholpen.  Het is nu aan ons allemaal om de aanbevelingen in dit rapport mee ter harte te nemen.  Armoedebestrijding en sociale inclusie is immers een werk van velen, burgers, organisaties en overheden”, aldus Griet Smaers, OCMW-voorzitter.

Binnen het sociaal huis Geel wordt momenteel volop ingezet op de herziening van de lokale steunnormen om deze vooral en sterker in te zetten op 3 belangrijke basisbehoeften voor een menswaardig leven: huisvesting, gezondheid en onderwijs.

Met het Huis van het Kind wordt volop ingezet op preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en versterking van onze kinderen en jongeren.

“Onze kinderen zijn onze toekomst en persoonlijk ben ik er van overtuigd dat we door in te zetten op de maximale kansen van onze kleinsten we hen hopelijk weerbaarder maken om zo meer het verschil te kunnen maken in het wegwerken van kwetsbaarheid”.