Bedrijven die in een machtspositie zitten, zullen die in de toekomst niet zo gemakkelijk kunnen misbruiken ten aanzien van kleine handelaars. “Het gaat dan bijvoorbeeld om het opleggen van oneerlijke voorwaarden of prijzen. Daar stellen we nu paal en perk aan”, zegt CD&V-Kamerlid Griet Smaers, die een ontwerp van de regering als wetsvoorstel indiende. De wetgeving moet de marktwerking en de vrije mededinging ten goede komen.

We willen met deze wetgeving de onderhandelingspositie van kleine handelaars ten aanzien van grote ondernemingen verbeteren.

Het wetsvoorstel voorziet in een verbod op het misbruik van een ‘aanmerkelijke machtspositie’. Van zo’n ‘aanmerkelijke machtspositie’ is onder meer sprake indien er een band van economische afhankelijkheid bestaat tussen koper en verkoper. “Dat kan leiden tot het opleggen van ongelijke of oneerlijke voorwaarden of prijzen van een producent of leverancier ten aanzien van hun handelspartners en vice versa.”, aldus Smaers. Ze gaat verder: “We willen met deze wetgeving de onderhandelingspositie van kleine handelaars ten aanzien van grote ondernemingen verbeteren. Meestal is het voorkomen van onrechtmatige uitbuiting gunstig voor de werking of structuur van de markten.” In tegenstelling tot de rechtssystemen van vele lidstaten kent ons Belgisch recht tot op heden dergelijke regels niet. 

Het wettelijk kader is gestructureerd rond het verbod van vier praktijken binnen de relaties tussen ondernemingen: misbruik van een positie van economische afhankelijkheid; onrechtmatige bedingen; agressieve marktpraktijken misleidende marktpraktijken. Het kan gaan om het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke contractuele voorwaarden, het aanhoudend dwingen van een producent of leverancier van een goed om dit goed te verkopen aan een prijs die de productieprijs niet dekt, het opleggen van onbillijke contractuele voorwaarden,... Smaers besluit: “Het is de bedoeling dat de mededingingsautoriteiten toezicht kunnen houden op de naleving van een eerlijke handelsrelatie tussen bedrijven.”