Elke vader is gelijk

25-02-2018

Papa worden is magnifiek. Deze ingrijpende levensgebeurtenis zorgt echter bij heel wat vaders en meeouders met een zelfstandige activiteit voor kopzorgen. In tegenstelling tot werknemers hebben zij namelijk geen recht op vaderschaps- of geboorteverlof. “Nochtans blijkt uit enquêtes van zelfstandigenorganisaties dat een grote meerderheid van mannelijke ondernemers in het kader van meer levenskwaliteit hier wel achter staat. Voor CD&V telt élke vader, los van welk statuut je hebt.”, vertelt Kamerlid Griet Smaers. Om de combinatie van een eigen zaak met het vaderschap aan te moedigen en te waarderen, dient Smaers een wetsvoorstel in dat voorziet in een facultatief geboorteverlof of desgewenst geboortehulp. 

Bij de geboorte van hun kind hebben mannelijke vaders en meeouders die als werknemer tewerkgesteld zijn het recht om binnen de vier maanden tien dagen van hun werk afwezig te zijn voor de zorg van hun pasgeboren kind(eren). Het vaderschaps- of geboorteverlof is bezoldigd. “Zoiets bestaat in het sociaal statuut van zelfstandigen tot op heden niet. Terwijl we op vele fronten de vaak onlogische verschillen tussen de stelsels wegwerken, gebeurde dat nog niet op vlak van het vaderschap.”, legt Smaers uit. Uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt trouwens dat 76 % van de mannelijke ondernemers voorstander is van het invoeren van vaderschapsverlof voor zelfstandigen indien ze hiervoor een uitkering zouden krijgen. Uit dezelfde enquête bleek ook dat slechts acht procent van de ondervraagden de maatregel niet zinvol zou vinden, voornamelijk omdat  zij hun zaak onmogelijk gedurende tien dagen kunnen sluiten. CD&V-Volksvertegenwoordiger Smaers begrijpt maar al te goed dat  de geboorte van een kind voor moeders en vaders met een zelfstandige activiteit niet altijd even evident is. “CD&V vindt daarom  dat ook zelfstandige vaders en meeouders het recht moeten kunnen hebben op extra tijd die ze willen besteden aan hun pasgeboren kind en aan ondersteuning in het huishouden. Dit zou bovendien niet tot té zware financiële gevolgen mogen leiden die kunnen ontstaan door het tijdelijk terugschroeven van hun zelfstandige activiteit.”, aldus Smaers.

De CD&V-politica werkte daarom een wetsvoorstel uit dat volgens haar tegemoet komt aan de terechte verzuchtingen van zelfstandigen. De regeling berust op twee luiken. Enerzijdskan de mannelijke zelfstandige of meeouder een geboorteverlof van tien dagen opnemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling van de partner. Hiervoor kan men een uitkering bekomen die even hoog ligt als de moederschapsuitkering bij moederschapsrust, ofwel € 79 euro per dagAnderzijds kan de zelfstandige die geen beroep wenst te doen op het geboorteverlof, bijvoorbeeld omdat hij zijn zaak niet zo lang kan sluiten, kiezen om 15 gratis dienstencheques aan te vragen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. De tweede optie volgt dezelfde redenering als bij de moederschapshulp, waarbij moeders die een zelfstandige activiteit beoefenen recht hebben op 105 dienstencheques.”, legt Smaers uit. Men kan slechts één van beide opties kiezen“Dit stelsel heeft als doel de vader te faciliteren in de tijd die hij kan spenderen met zijn kleine spuit. Ofwel krijgt hij een uitkering die een eventueel inkomensverlies opvangt. Ofwel, als hij écht geen volle dagen verlof kan opnemen, wordt er voorzien in ondersteuning van huishoudelijke taken zodat er meer tijd overblijft voor de opbouw van de band tussen vader en kind.”, licht Smaers toe. Ze benadrukt dat dit voorstel kadert in de doelstelling van de huidige regering om het sociaal statuut van zelfstandigen te verbeteren.